Upravit stránku

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb (Obchodní partneři)

Úvodní informace

Společnost Rieter CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů a odběratelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Obchodní partneři“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Obchodních partnerů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost Rieter CZ s.r.o., se sídlem Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 601 12 301, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Obchodních partnerů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Obchodních partnerů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Obchodní partneři mají právo se na společnost Rieter CZ s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro osobní údaje: Rieter CZ s.r.o., Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí;
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: informace@rieter.com
 • telefonicky na tel. čísle: 465 557 134;
 • osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje, zřízeném u oddělení Právní a interní služby.

Zpracovatelé osobních údajů

Společnost Rieter CZ s.r.o. smluvně pověřila dalším zpracováním osobních údajů Obchodních partnerů následující zpracovatele:

 • Rieter Holding Ltd (AG): mateřská společnost a systémový administrátor společných informačních systémů SAP a Pool4Tool (předmět dalšího zpracování: vybrané osobní údaje Obchodních partnerů).

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Obchodních partnerů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (viz záznamy z Kamerového systému – při jednání a/nebo dodávkách zboží/ služeb).

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Obchodních partnerů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Obchodních partnerů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v ERP systému „SAP“: adresní a identifikační údaje dodavatelů;
 • manuální zpracování v listinné podobě - obchodní smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek),  dodací listy, daňové doklady.

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v areálu a jednotlivých objektech jeho sídla/ provozovny na adrese: Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí, a to jako systém vybavený funkcí: obrazového záznamu. Jeho provozování je upraveno Příkazem jednatelů č. 8/2016.

Kamerový systém je tvořen stacionárními  kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: u vstupu do příslušného vnitřního prostoru (Haly M8, M8‘ a přilehlé skladové prostory), u vstupu do Servrovny, u vstupu a vjezdu do areálu a u vjezdů do prostoru venkovního parkoviště Rieter CZ. Součástí kamerového systému je i mobilní systém – tento kamerový systém monitoruje pomocí mobilních kamer výrobní a  skladové prostory společnosti za účelem analýzy a optimalizace procesů.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob a analýzy a optimalizace procesů;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci; tzv. agenturní zaměstnanci; dodavatelé (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách sídla/ provozovny (učni/ studenti, návšěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: do sedmi (7) dnů ode dne jejich pořízení, v případě mobilního systému šest (6) měsíců.
 • nezbytně nutná doba;
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Obchodních partnerů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Obchodních partnerů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;

 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Obchodní partneři jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz